• Experiences in Branch banking management.
  • Knowledgeable in Corporate and personal banking.
  • Bachelor or master degree.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ดูค่าใช้จ่าย - รายได้ของบริษัท,สรุปรายจ่าย
  • เขียนเช็คเข้าบัญชี,ทำข้อมูลเช็คจ่ายร้านค้า
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี-การเงิน 1 ปี ขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
  • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
  • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.