• Summarize & Consolidate financial report
  • Check the accuracy of financial report
  • Finance, Accounting or Economics

15 hours ago

 

Applied
  • ทำบัญชีทั่วไปของบริษัท
  • ปวส ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปี
  • น้ำเสียงไพเราะ มีที่พักใกล้เคียงบริษัท

23-Mar-17

 

Applied
  • วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน /บัญชี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สามารถเข้างานกะได้

18-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.