• รับคำสั่งซื้อจากพนักงานขาย เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ
  • แจ้งรายการสั่งซื้อของลูกค้าให้ฝ่ายบัญชี
  • ช่วยดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

27-Mar-17

 

Applied
  • ติดต่อประสานงานกับสถานบันต่างๆ
  • จัดงาน Event ตามเทศกาล
  • ประสานงานกลุ่มโรงพยาบาลและคลีนิค

25-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.