• Support corporation's brand
  • Well-known company with strong brand name
  • Experience in Corporate Communication

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์การสื่อสารการตลาด Offline & Online 3 ปี
  • มีประสบการณ์ในการจัดงาน Event & Exhibition

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี -โท สาขาการตลาด, การบริหาร- จัดการ
  • ดูแลและจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของลูกค้า
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.