• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel
  • วางแผน และกำหนดกลยุทธ์การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.