• •Railway Project in North-East of Thailand
  • •2-3 years contract
  • •Project Scope: Signalling

24-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
  • สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
  • วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำชลประทาน

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.