• Power plant experience with Electrical/ Mechanical
  • Knowledge in Wind turbine/ Generator/ Aviation
  • Fair command of English

12-Jan-17

 

Applied
  • จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจประเมิน
  • มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาล

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.