• Mechanical, Mechatronics, Electronics, Electrical
 • Industrial Engineer, Computor
 • Product, Process, R&D, Maintenance, Facility, FA

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • มีความรู้ทางด้านการวางแผนงาน ทางด้านการผลิต

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain Management
 • Minimum 5 years experience in Transportation
 • Ability to learn quickly, planning & organizing

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Master/Bachelor’s degree in Engineering fields
 • Minimum 3 years of working experience
 • Excellent computer skill and proficiency

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • wind energy
 • wind turbine
 • wind farm

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • wind energy
 • wind turbine
 • wind farm

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Civil Engineering
 • 10 years’ exp. in infrastructure construction
 • Proven record in construction project management.

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Aged over 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering
 • 7 years’ experience in infrastructure construction

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in engineering management
 • Bachelor’s or Master’s in Mechanical Engineer
 • Good service mind and have a sense of urgency

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ออกแบบวงจรควบคุมและวงจรกำลังได้
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ออกแบบวงจรควบคุมและวงจรกำลังได้
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบ กว.

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Mechanical
 • Minimum 3 years experience in air conditioning
 • Own car with valid driving license

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 • บริหารจัดการดำเนินการของแผนกย้อม
 • สามารถควบคุมการผลิตทั้งกระบวนการให้เกิด RFT

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • วุฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • วุฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • ฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • มีความรู้ทางด้านการวางแผนงาน ทางด้านการผลิต

22-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or higher in Occupational Health
 • Have Certificate Safety Officer at professional
 • 2 - 3 years working experience in Safety

21-Oct-16

 

Applied
 • Manage of safety and environmental standard
 • Occupational Health and Safety
 • 2 - 3 years working experience in Safety

21-Oct-16

 

Applied
 • ดำเนินการด้านการจัดการกระบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.