• Bachelor’s degree in Mechanical / Chemical
 • Must come from a technical sales background
 • English language (written) is an advantage.

11 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Power plant experience with Electrical/ Mechanical
 • Knowledge in Wind turbine/ Generator/ Aviation
 • Fair command of English

11 hours ago

 

Applied
 • สำรวจความต้องการของลูกค้า
 • มีรถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่
 • เป็นตัวแทนของบริษัทนำเสนอสินค้า equipment,

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย วุฒิวิศวกรรมเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบความถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า

11 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องไฟฟ้าตามศูนย์บริการ
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

11 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมและบริการติัดตั้งเครื่องอัดอากาศ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า พร้อมด้วยใบ กว.
 • มีใบรับรองการผ่านงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิก, ช่างกล
 • มีใบรับรองการผ่านงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ไฟฟ้า
 • มีใบรับรองการผ่านงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • จบปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลการปรับการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จากโรงไฟฟ้า 1 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส.ไม่จำกัดสาขา
 • ปรับอุปกรณ์อุปกรณ์การผลิตกระแสไฟฟ้าตาม Manual
 • ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์การผลิตกระแสไฟฟ้า

18-Jan-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บำรุงรักษาและซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับประวัติการซ่อมแซม

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวออกแบบ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักการทำงานเป็นทีม

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in related field
 • 5 years of experience required
 • Production planning and Control , ISO

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical Engineer
 • mechanical, industrial, PM, electrical control
 • 5 years of maintenance engineer field

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาโทรคมนาคม ,อิเลคทรอนิคส์
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Macro, Small Cell

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป ในสาขาโทรคมนาคม ,อิเลคทรอนิคส์
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานติดตั้ง Small Cell, Macro

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวออกแบบ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักการทำงานเป็นทีม

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • Fluent in English
 • Having experience in formulating policy

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in engineering management
 • Bachelor’s or Master’s in Mechanical Engineer
 • Good service mind and have a sense of urgency

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Experience working at a management level
 • Supporting procurement initiatives for the company

13-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • 3 years experiences in position of Safety
 • Ensure that all Health & Safety policies

06-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.