• Quality control system
 • Web inspection system
 • Knowledge in Honeywell system

2 hours ago

 

Applied
 • Precious Experience working in Trading Company
 • Willing to work in Small Medium Size Company
 • Opportunity to work in center of Bangkok

2 hours ago

 

Applied
 • Precious Experience working in Trading Company
 • Willing to work in Small Medium Size Company
 • Opportunity to work in center of Bangkok

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Full supply chain scope
 • Regional responsabilities
 • Construction material

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 15 years engineering experience
 • Bachelor in Electrical Engineering
 • Good communication is English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Elevator and Escalator Industry Business
 • 5 years training experience
 • Bachelor's degree, Good in English

13 hours ago

 

Applied
 • Strong and experienced in Regional level of EHS
 • Very strong English communications
 • Strong people skills

13 hours ago

 

Applied
 • Create and sustain change control management
 • Review the completeness for all requested PCN
 • Monitoring project progress and performance

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineering (Mechanical or others)
 • 5 years’ experience in piping engineering
 • Good knowledge in piping engineering codes

13 hours ago

 

Applied
 • Farm Machinery, Poultry Machinery, Ventilation
 • Technical Sales, Sales Engineer, Feeding
 • Poultry industry agro-industry , Agriculture

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี/โท บริหาร,การจัดการ/วิศว หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์จัดซื้อวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้น
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

13 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิผล
 • การทำงานตัวอย่าง และร่วมทำชิ้นงานตัวอย่าง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer, IE
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

13 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • จบการศึกษาปวส.ก่อสร้ง/วิศวกรโยธา
 • เพสชาย อายุ 22-35 ปี
 • สามารถอยู่ประจำหน่วยงานต่างจังหวัดได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Law
 • Experience in administering and formulating Oil
 • Excellent communication skills in English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical
 • At least 1 years of Experience
 • age between 24-30 years old

13 hours ago

 

Applied
 • safety
 • health and safety
 • HSE

13 hours ago

 

Applied
 • Project Management
 • Engineering Management
 • Engineering

13 hours ago

 

Applied
 • Poultry, Ventilation, Equipment, Poultry,
 • Service, Climate Control, Poultry, Farm
 • installation, commissioning, Poultry,

13 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Safety and Health
 • Good in people management and communication skill
 • Good command in Thai and English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design and implement short and long-term
 • Develop, implement, and maintain policies
 • Manage IT transformation projects

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Quality Manager Automotive
 • 5-10 years in multinational automotive
 • suchat@kensington.co.th

13 hours ago

 

Applied
 • Senior Planning Assist Manager in Automotive
 • 5-10 years experience with Oracle or SAP
 • Good in English

13 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล
 • จัดทำแผนการซ่อมและสรุปรายงานประจำเดือน

13 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปวส ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเลกทรอนิก
 • มีใบอนุญาติขับรถยนต์

13 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำมัน
 • ปวส ขึ้นไป สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า,
 • ทำงานด้านซ่อมบำรุงอื่นๆอย่างน้อย 2 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบท่อน้ำมัน
 • ปวช. ปวส. สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • เชื่อมท่อน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันและโรงงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ขับรถยนด้ได้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า
 • รักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับรถ

13 hours ago

 

Applied
 • Technical Support
 • Support Specification and Project Sales
 • Safety aspect

13 hours ago

 

Applied
 • Law or Risk Management degree
 • 10 year experience contract field
 • Experience in the offshore oil and gas

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ ประเมินราคา เคลียร์แบบ
 • เขียนแบบ ทำ Shop Drawing และ As Built
 • ตรวจสอบแบบ และแก้ไขงานให้ตรงความต้องการ

13 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้า /ประปา/ ปรับอากาศ
 • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ด้านไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาวิศวกรรม ตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ในงานตกแต่ง หรือในงานที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

13 hours ago

 

Applied
 • Able to run equipment controlled PLC
 • Oversee and direct the installation of the entire
 • Modifying existing control systems

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างได้
 • มีความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษางานอาคาร
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านช่างฯ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า,ระบบสุขาภิบาล
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างได้
 • มีความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษางานอาคาร
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • มีใบประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years in the field of M&E engineering
 • Degree of Engineering; Mechanical, Electrical
 • Good command of English

13 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • At least 1 years of working experience in Civil
 • Good communication in English
 • Able to use analysis and design softwares

13 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years of working experience in Civil
 • Good communication in English
 • Able to use analysis and design softwares

13 hours ago

 

Applied
 • Construction Railway
 • Communication Systems design
 • installation, testing, Operation

13 hours ago

 

Applied
 • Construction Railway
 • Automatic Fare Collection
 • AFC design, installation and testing

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering in Mechanical
 • 5 to 15 years experience in the following
 • Good command of spoken and written in English

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Electrical
 • Providing on-site training for end-user
 • Able to perform preventive maintenance

13 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบงานระบบสุขาภิบาล+ประปา
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/สิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม REVIT ได้

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม , ไฟฟ้า
 • ดูแลการติดตั้ง และ ตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล
 • จัดทำ และ ตรวจสอบ SHOP DRAWING

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineer
 • Minimum of 2 years’ experience in dealing
 • Provide technical support for sales activities

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.