• 5 years experience in defined ink technology
 • Degree in Scientific of Chemistry, Printing
 • Good English communication skill.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/ เครื่องกล/ช่างยนต์
 • ผ่านการเกณทหารแล้ว

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์
 • ไม่มีโรคประจำตัว

9 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years in Chemical, Ink and Printing Industry.
 • Good English communication skill.
 • Able to work under pressure and multi tasks.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To manage and supervise maintenance service
 • Responsible for attainment of manufacturing
 • Provide input into setting the key performance

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย / หญิง
 • จบด้านนี้โดยตรง / ปวส./ปริญญาตรี
 • ซ่อมดูแลระบบไฟฟ้า

9 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล บำรุงซ่อมเครื่องทำความเย็น
 • ปวส.ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลในส่วนด้านความปลอดภัย
 • การศึกษาต้องจบสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในสายงานโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • บริหารพลังงานในโรงงาน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SPC,QCC,ISO 9001,ISO14001

9 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงงานเครื่องจักร เครื่องกล งานระบบไฟฟ้า
 • ประสบการณ์โดยตรง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิค

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelors in Engineering
 • 2 years experiences with maintenance
 • Automation and process control related

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • At least 2 years’ experience
 • Able to work at Samutsakorn Industrial Estate

23 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ปวช , ปวส ไฟฟ้ากำลัง พิจารณาพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

27-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

27-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • รักความก้าวหน้าในกาทำงานที่ทำ

27-Mar-17

 

Applied
 • Supplier Quality Engineer, SQE
 • minimum of 5 years of related experience
 • PCBA, NPI, Supplir Management

27-Mar-17

 

Applied
 • มีความชำนาญในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

27-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานระบบคุณภาพ
 • เอกสารต่างๆในระบบ ISO/TS16949:2009
 • มีความรู้ระบบ ISO/TS16949:2009

27-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 22-35 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขา เครื่องกล/อุตสาหการ/ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับวิศวกรจบใหม่ และวิศวกรที่มีประสบการณ์

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in All Engineer over 15 years
 • Electrical Engineering, Mechanical Engineering
 • Project Managment, Innovation for Manufacturing

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.- ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถเชื่อมงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแล ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบควบคุบอากาศปลอดเชื้อ

26-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรไฟฟ้าหรือวิศวกรเครื่องกล
 • ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เพศชาย อายุ 22-30ปี
 • ประสบการณ์ไม่จำกัด (มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ)

25-Mar-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมบอยเลอร์
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

25-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คใบสั่งงานก่อนผลิต
 • ดูแลเครื่องจักรให้สะอาดอยู่เสมอ
 • สามารถเข้ากะได้

25-Mar-17

 

Applied
 • Male, Thai national, aged 40 years old or above.
 • Bachelor's Degree or higher in Mechanical
 • At least 8 years’ experience

24-Mar-17

 

Applied
 • ปวช.-ป.ตรี สาขาช่างไฟฟ้า/เครื่องกล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • ปวช.-ป.ตรี สาขา ช่างยนต์ , ช่างกลโรงงาน
 • ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • Experience in Food Manufacturing
 • GMP/ HACCP background knowledge
 • Able to work alternated Saturday

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor and Master degree
 • Provident fund
 • Packaging

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Chemistry or Industrial Engineering
 • Experience in dye, preferably in chemical industry
 • Able to work in Samutsakorn Plant (5 days working)

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป ปริญญา
 • การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร
 • เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พลังงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • บริหารจัดการภายในแผนกซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานผลิตท่อเหล็ก

24-Mar-17

 

Applied
 • การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร
 • เพศ ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานอนุรักษ์และจัดการพลังงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 20-35 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

24-Mar-17

 

Applied
 • วิศวกรวางแผนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพขบวนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา :ปวส,ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ

24-Mar-17

 

Applied
 • ติดตั้งเครื่องจักร
 • ดูแลไฟฟ้าในโรงงาน
 • กลึงงานได้ เชื่อมงานได้

24-Mar-17

 

Applied
 • ชาย 22 - 30 ปี จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถเรียนรู้งานได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • สามารถช่วยงานซ่อมบำรุงทั่วไปได้
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน
 • ออกแบบสร้างแม่พิมพ์ใหม่

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • หากมีที่พักอาศัยไกล้ที่ทำงานจะพิจราณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ และ รถโฟคลิฟ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช - ปวส. สาขาระบบปรับอากาศ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช - ปวส. สาขาระบบปรับอากาศ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • สามารเชื่อมเหล็ก หรือ เชื่อม CO2 ได้
 • กระตือรือร้น และมีไหวพริบ ในการเรียนรู้งานได้ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช - ปวส. สาขาระบบปรับอากาศ,ไฟฟ้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ
 • ดูแลงานเกี่ยวกับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ,Single
 • สามารถวาง Process แม่พิมพ์ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • สามารถใช้เครื่องจักรพื้นฐานได้ เช่นเครื่องมิลลิ่ง
 • สามารถช่วยงานซ่อมบำรุงทั่วไปได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • 1 – 3 years in Improvement process
 • To implement the controlling and following up

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.