• Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • งานควบคุมงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว/ทาวน์โฮม
 • มีใบ กว.

6 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 – 35 ปี
 • ปริญาตรี – โท ทุกสาขา / มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • ประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • งานก่อสร้าง, Civil Engineer
 • Construction Management, RC Design, Structure

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’ degree in Telecom Engineering
 • 0 – 3 years experiences in Sales Support
 • Good negotiation , presentation and communication

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • 1-2 years working experience in installation
 • Good command of English both writing and speaking

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ระหว่าง 28 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้และสนใจระบบ Lighting & Grounding

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree of Instrumentation Engineer
 • Competent in Microsoft Offline
 • Ability to be persistent and determined

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ของตนเอง

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ ขยัน มีความรับผิดชอบ

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • 1-5 years experience in Instrumentation

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Electronic Engineer, Control.
 • At least 1-2 year experience in Sales role.
 • Able to travel upcountry.

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • PLC, SCADA, DATABASE

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ การศึกษาปวช. , ปวส
 • สาขาไฟฟ้า และที่เกี่ยวข้อง

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

25-Oct-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไปทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล
 • เพศชายและหญิง สัญชาติไทย
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ในออกแบบการติดตั้ง

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering.
 • Experience in outdoor sales.
 • Good command of English.

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส หรือ ปริญญาตรี วศบ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้เรื่อง ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

24-Oct-16

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในออกแบบและการควบคุมงาน
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและใบขับขี่

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer Science
 • Experience in Banking and Finance
 • Knowledge in banking products e.g. Mobile

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Experience 1 - 7 year in electronic field
 • Good practice on Microsoft power point and Excel

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor‘s Degree or Master's Degree in Engineer
 • Minimum 3 years in IC Manufacturing
 • Have knowledge in SPC, FMEA, DOE, APQP,

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวช, ปวส. ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสนใจในการติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Telecommunication Engineering
 • To have related experience 1-2 years
 • Keep updating the new technology and products.

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม, อิเลคทรอนิกส์
 • มีความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้ดี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย
 • จัดทำแผน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering Telecom engineer.
 • At least 3 year experience in IP network.
 • Enhanced routing protocol (BGP/OSPF).

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • • Minimum 3 years experience in mechanical or elec
 • • Very good communications, penetrations, and nego
 • Driving license

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเป็นวิทยากร และผู้นำกิจกรรมได้

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิคส์ /เครื่องกล
 • เขียนแบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้าน Microprocessor และ Power Electrics

23-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ใน ประเมินราคา
 • คุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและใบขับขี่

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Posses Professional Safety License (จป.วิชาชีพ)
 • Experience at least 3-5 years as a Safety Officer
 • Degree in Occupational Health and Safety

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Sales of Mechanical equipment -R&D,Hi-End Industry
 • 2 - 5 years' experience
 • Communicate effectively in English

21-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบในเรื่องงานขาย
 • ติดต่อเข้าพบลูกค้า
 • รักงานบริการ และการเรียนรู้ใหม่ๆ

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

21-Oct-16

 

Applied
 • สนับสนุนกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
 • ดำเนินการ เพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา
 • ปฏิบัติตามแผนงานประจำปี เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, age 25-35 years old.
 • Degree in Occupational Health,Safety Management.
 • 3-5 years experience in in Manufacturing Industry.

20-Oct-16

 

Applied
 • Male age 22-28 years
 • Bachelor of Engineering in Power Electrical
 • 1-2 years experience in product development

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.