• Project Management/Project Coordinator
 • ประสบการณ์3 – 5 ปี
 • Microsoft Project

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับพลังงาน
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,อิเล็คทรอนิคส์
 • มีใบอบรมอนุรักษ์พลังงาน

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญาตรี สาขา เครื่องกล
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคารสูง
 • ดูแลงานระบบเครื่องกล

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.สาขาไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน,อิเลคทรอนิคส์
 • ตรวจสอบด้านระบบไฟฟ้า, ระบบประปา
 • มีใบผ่านงาน

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญาตรี. สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ควบคุมงานไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว

25-Feb-17

 

Applied
 • ชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
 • สามารถใช้ programmable logic controller (PLC) ได้

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องจักรเครื่องจักร
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • Motor – Relay , Magnetic Sensor Controller.

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมยานยนต์
 • ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานR&Dและ Production
 • สามารถเข้าใจและควบคุมค่าTolerance

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Has experience in LEAN Manufacturing
 • Had certifications in Six Sigma, LEAN, Black Belt
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering

24-Feb-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • สัญชาติไทย อายุรพหว่าง 24-27 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์
 • ใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักถึงบริษัทไม่เกิน 1 ชม.

24-Feb-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขางานออกแบบภายใน
 • ประสบการณ์ทำงานโครงการ 0-5 ปี
 • ถอดแบบประมาณราคาตกแต่งภายใน

24-Feb-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 – 35 ปี
 • ปริญาตรี – โท ทุกสาขา / มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • ประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

23-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Thai nationality, Degree in Engineering
 • Bachelor’s Degree in Mechanical, Electric, CNC
 • experience in repair and maintenance of heavy mach

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 - 2 ป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขาวิชาช่างทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ติดตั้งไฟฟ้า

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ปวส. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์

23-Feb-17

 

Applied
 • Engineering support of Metrology Instrument
 • Technical advising, troubleshooting and seminar
 • Leader of Measuring precision instrument

23-Feb-17

 

Applied
 • วางแผน ตรวจสอบ งานฝ่ายวิศวกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมดูแล และพิจารณาการอนุมัติ
 • ทำหน้าที่อบรมให้ความรู้ ทักษะเทคนิคต่างๆ

23-Feb-17

 

Applied
 • ทำการติดตั้งประตูม้วนอัตโนมัติ
 • ซ่อมเเละบำรุงรักาาระบบประตูม้วนอัตโนมัติ
 • ประสานงานการติดตั้งประตูจนเเล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการติดตั้งเครื่องใช้ในโรงงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายขาย
 • จัดทำเเผนการขาย วางเเผนการปฎิบัติงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เขียนเเบบ 1 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรม
 • มีความรับผิดชอบ

23-Feb-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,

23-Feb-17

 

Applied
 • บริหารดำเนินการ งานโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง (กว.)

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป (ด้าน จป.วิชาชีพ)
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง

22-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวะไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าควบคุม
 • เพศชาย อายุ 24-40 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป จบการศึกษาด้านโยธา
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

21-Feb-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของบริษัท
 • สามารถออกซ่อมงานต่างสถานที่ได้
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Feb-17

 

Applied
 • Male/ Female, age 25-35 years old.
 • Degree in Occupational Health,Safety Management.
 • 3-5 years experience in in Manufacturing Industry.

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.