• Degree in Engineering Industrial, Electronic
 • Age not over than 45 years old
 • 10 years in manufacturing management

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SPC,QCC,ISO 9001,ISO14001

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • สื่อภาษาอังกฤษ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ได้ดี

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • เอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย

23-Jun-17

 

Applied
 • วิศวกรวางแผนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพขบวนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา :ปวส,ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ

22-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนบริหารจัดการการผลิตน้ำ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • ประกันกลุ่ม
 • มียานพาหนะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ค่าน้ำมัน

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.