• ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล/ไฟฟ้า/อุตสาหการ/พลังงาน
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.