Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 20,158 jobs
  SAAM Development Public Company Limited's banner
  SAAM Development Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการมาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  • ดูแลรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  Klongtoey
  • ชอบเรียนรู้งานเกี่ยวกับทางด้านไอที
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s logo
  BangpleeTHB 20K - 44,999 /month
  • จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  • จัดทำไฟล์นำเสนอให้กับท่านประธาน
  • ติดตามประธานประชุม
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s banner
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s logo
  Huaykwang
  • รักการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน
  • มีทักษะในการสรุปประเด็น วิเคราะห์ เขียนรายงาน
  • มีความสามารถในการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ
  Next