• 5 years experience in human resources field
  • Male or Female
  • Songkhla

19-Jan-17

 

Applied
  • เพศ ช/ญ อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีความรู้ ด้านกฎหมายแรงงานและใบอนุญาตทำงาน

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
  • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ในสายงานด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.