• Proven track record in an HR management role
 • Handling labour union issues and employee relation
 • Direct experience of dealing with a labour union

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

19 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

19 hours ago

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส. – ปริญญาตรี

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.