• ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์การทำงานใน SAP Module HR
  • มีทักษะความสามารถด้าน Special Application

20-Jan-17

 

Applied
  • Bachelor Degree in Human Resources Management
  • 1year Employee Relation and Internal Communication
  • Good command in English Communication

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.