• Male or Female, age 24-30 years old.
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Electrical
 • Having own car is a plus.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญตรี สาขาวิศกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกล้องวงจรปิด

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปวสขึ้นไป สาขางานไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกล้องวงจรปิด

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย จบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ออกแบบระบบไฟฟ้า และ ถอด BOQ จากแบบ
 • สามารถเขียนแบบงานไฟฟ้าในโรงงาน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ดูแลระบบไฟฟ้า
 • ปวช ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล

26-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
 • ดูแลในส่วนของงานระบบ

26-Jun-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง
 • ศึกษาแบบไฟฟ้า วางแผนการทำงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีบุคลิกภาพดี กล้าพบประผู้คน

22-Jun-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจักร
 • ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสูงกว่า สาขาไฟฟ้า

21-Jun-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสูงกว่า สาขาไฟฟ้า

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor in Engineering (Electrical, Mechanical)
 • 10 years+ in maintenance, 5 years+ in management
 • Must have the License for Professional Practice

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.