• Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • 5 years field experience related to total maintena
 • Native English speaker or TOEIC score of 600

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • 1 - 3 years’ experience with repairs and handling
 • Good command of spoken and written English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คิดคำนวณ งานวิศวกรได้

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in electrical maintenance
 • Managing and solving of system breakdowns IE
 • Have Driving License and own car.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ,อดทน

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมโรงงาน 3-5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล
 • มีความรู้เรื่อง ระบบบริหารคุณภาพ GMP, HACCP, ISO90

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.