• Thai nationality, male only, aged 28-35 years old
 • Degree in Mechanical /Electrical Engineering
 • 5 years relevant working experience

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical, Electronic
 • 2-5 years of experience in Quality Engineer
 • Good analytical and problem-solving skills

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years in manufacturing environment.
 • Experience in wiring manufacturing is advantage.
 • Good command of spoken and written English.

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Gradated of Engineer / equivalent experience.
 • Knowledgeable in wire harness is an advantage.
 • Good command of both spoken and written English.

26-Apr-17

 

Applied
 • Graduated of Engineer / equivalent experience.
 • Knowledgeable in wire harness is an advantage.
 • Good command of both spoken and written English.

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical Engineer
 • Strong knowledge in electrical, PLC's
 • Able to work under pressure

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. ขึ้นไป
 • สามรถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้

25-Apr-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการซ่อมบำรุงภายในโรงงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • ป.ตรี ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • ประจำ ฟาร์มโคนม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

24-Apr-17

 

Applied
 • New graduated are welcome
 • Instrumentation and Control Automation Electronics
 • Work at Prachinburi

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.