• Great growing opportunities
 • Dynamic Environment
 • Global company based in Ayutthaya

23-Jun-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor in engineering, science or any technical
 • Experience w/ renewable energy & energy management
 • Min. 2 years sales experience

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ พริ้นเตอร์
 • ประจำสำนักสลากฯ สนามบินน้ำ นนทบุรี

23-Jun-17

 

Applied
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทนและทำงานเป็นทีม

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • ตรวจสอบดูและระบบไฟฟ้าในโรงงานและป้ายโฆษณา
 • ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย อายุ 23 ขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการซ่อมไฟ
 • ผ่านการเกฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมเครื่องพิมพ์ inkjet
 • จบสาขาอิเลกทรอกนิกส์ ระดับ ปวชขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, male or female, Age not over 35
 • degree in Mechanical, Electrical, Electronic
 • 1-2 years’ experience in Sales & Marketing

19-Jun-17

 

Applied
 • High School Diploma and Bachelor's Degree
 • Functional Literacy, read and write in English
 • Ability to demonstrate an acceptable degree of ski

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • To receive reports of fault and failure.
 • To perform preliminary fault diagnosis.
 • To record reported faults into CMMS.

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลด้านประมาณราคาเพื่อประมูลงาน
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคางานสร้างเครื่องจักร

19-Jun-17

 

Applied
 • Minimum 3 years experience in mechanical or elec
 • Very good communications, penetrations, and nego
 • Driving license

11-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.