• wind energy
 • wind turbine
 • wind farm

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • wind energy
 • wind turbine
 • wind farm

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ออกแบบวงจรควบคุมและวงจรกำลังได้
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ออกแบบวงจรควบคุมและวงจรกำลังได้
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมเครื่องไฟฟ้าตามศูนย์บริการ
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

06-Dec-16

 

Applied
 • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • วุฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • วุฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมและบริการติัดตั้งเครื่องอัดอากาศ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบ กว.

30-Nov-16

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องไฟฟ้าตามศูนย์บริการ
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

24-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.