• Male age 22-28 years
 • Bachelor of Engineering in Power Electrical
 • 1-2 years experience in product development

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ระหว่าง 28 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้และสนใจระบบ Lighting & Grounding

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้เรื่อง ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.