• Male/Female with Thai nationality
 • Bachelor’s Degree in Education or related field
 • Good command of written and spoken English

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree holder
 • can start ASAP
 • TEFL certificate not required

22-Jul-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • กำหนดทิศทางและกลยุทธในการพัฒนางานบริการความรู้
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์นการทำงานเกี่ยวกับบริหารจัดการ

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานบริการข้อมูลความรู้สร้างสรรค์
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบรรณารักษ์
 • มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการงาน

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.