• Bachelor's Degree holder
  • can start ASAP
  • TEFL certificate not required

22-Jul-17

THB35k - 45k /month

Applied
  • กำหนดทิศทางและกลยุทธในการพัฒนางานบริการความรู้
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์นการทำงานเกี่ยวกับบริหารจัดการ

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลรับผิดชอบงานบริการข้อมูลความรู้สร้างสรรค์
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบรรณารักษ์
  • มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการงาน

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.