• ปวส . ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • ชอบทำงานเกี่ยวกับเด็ก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี- โท สาขาบัญชี
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานในระบบโรงเรียนนานาชาติ

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelore or Master degree in business admin,ect.
 • Leading or managing micro enterprise projects
 • Good Facilitation & program management skill

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in business admin.or other fields
 • Experience in implementation microenterprise
 • Facilitation & Program management skill

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • A fluent communicator in both Thai and English
 • A high level of competence with IT
 • Strong working knowledge of Word and Excel

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือต่ำกว่า
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ ด้านปฐมวัย
 • รักเด็ก รักวิชาชีพครู
 • ดูแลและทำการสอนผ่านสื่อการเรียนรู้ชนิดต่าง ๆ

20-Apr-17

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

20-Apr-17

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

20-Apr-17

 

Applied
 • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
 • Be able to work under pressure.
 • Have social skill and negotiable skill.

20-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality.
 • Be able to communicate in English .
 • Love teaching and being with children.

19-Apr-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านสาขาปิโตรเคมี
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

18-Apr-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านสาขาพลังงาน
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

18-Apr-17

 

Applied
 • Japanease Speaking
 • at least 2 years experienced
 • Good command in English

18-Apr-17

 

Applied
 • ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 550
 • จัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิก

13-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.