• Develop&Maintain a good relationship with customer
 • Support sales and marketing activity by promoting
 • Expand business opportunities

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี บุคคลิกภาพดี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • รักงานขายและงานบริการ

01-Dec-16

 

Applied
 • ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีภูมิลำเนาเป็นคนใต้ / คนอีสาน

30-Nov-16

 

Applied
 • สื่อสารภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใจรักงานขาย มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า ต่อบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย

29-Nov-16

 

Applied
 • บริการลูกค้า แนะนำสินค้า ดูแลสินค้า
 • ดูแลความสะอาดหน้าร้าน
 • มีบุคคลค้ำประกัน

28-Nov-16

 

Applied
 • บริการลูกค้า แนะนำสินค้า ดูแลสินค้า
 • ดูแลความสะอาดหน้าร้าน
 • มีบุคคลค้ำประกัน

28-Nov-16

 

Applied
 • ดูแลงานด้านฝ่ายขายคอนโดมิเนียม หาลูกค้า
 • มีประสบการณ์ตรงงานด้านการขายบ้านหรือคอนโด
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.