• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมด้วย PHP หรือ VB.NET
  • มีความรู้เรื่องการออกแบบฐานข้อมูล

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.