• Bachelor’s degree in Supply Chain
 • managing a large transport network
 • Knowledge of overall supply chain

24-Apr-17

 

Applied
 • Saraburi
 • Automotive
 • Sales Manager

24-Apr-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • ช./ญ.22-35ปี ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ประสบการณ์1ปี มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
 • งานประจำ ง/ด+บ/ล+คชจ.+สวัสดิการ

24-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

20-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลย์
 • ประกันสังคม

14-Apr-17

THB16k - 20k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.