• Bachelor’s Degree or Above in any fields
 • Experience in Customer Service is required
 • Good interpersonal skill and result-oriented

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • รักงานบริการ มี service mind
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

27-Oct-16

 

Applied
 • เกรดเฉลี่ยสะสม มากกว่า 2.70 ขึ้นไป
 • ให้บริการข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง และแนะนำสินค้า
 • สนับสนุนการขายสินค้า ตามนโยบายของทางบริษัท

26-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านดูแลพื้นที่เช่า
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เคยทำงานงานในองค์การของศูนย์การค้า

26-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านดูแลพื้นที่เช่า
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เคยทำงานงานในองค์การของศูนย์การค้า

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • รักงานบริการ มี service mind
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

24-Oct-16

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี
 • วุฒิ ม.6- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานบริการ บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น ขยัน

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.