• Thai nationality, aged 28-45 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
 • At least 4 years of experience

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express, Microsoft Word-Excel

25-May-17

 

Applied
 • Thai National
 • Minimum 5 years of senior level hotel accounting
 • Moderate English language skills

24-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Express
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

24-May-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามรถทางด้านบัญชี ภาษีอากร
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท / ประสบการณ์ 2 ปี
 • เพศ : หญิง อายุ 33 - 35 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาจบปริญาตรี ด้านการเงิน หรือ บัญชี

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี.ขึ้นไป
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

22-May-17

 

Applied
 • ติดตามบัญชีคงค้าง
 • ยึดสินค้า
 • เจรจาประนอมหนี้

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.