• Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

1 hour ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

1 hour ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • สะดวกในการเดินทาง

19-Jun-17

 

Applied
 • การศึกษาในระดับปริญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ตรวจสอบการออก Invoice งานเอกสารบัญชี

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.