• Degree in Finance
 • At least 5 years’ experience in finance operations
 • Finance

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience in Finance Analyst and Business Plannin
 • Very good in English and SAP system

26-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.