• At least Bachelor degree in Accounting/Finance.
 • 3 years+ of experience in Finance and Accounting
 • Strong knowledge of financial accounting standard

21 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี-โท การเงิน/บัญชี
 • ประสบการณ์ ด้านบริหาร
 • ไม่ต่ำกว่า3ปี-10ปี

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี-โท บริหาร, การตลาด,บัญชีการเงิน,เลขานุการ
 • งานเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารไม่ต่ำกว่า3 ปี-10ปี
 • ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหาร บัญชี การเงิน หรือการจัดการ
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 5ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.