• Responsible for marketing various banking products
  • Promoting all banking products.
  • Fluency in both spoken and written English

22-Mar-17

 

Applied
  • อายุ 25 - 40 ปี จบปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ทำงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บริหารสินทรัพย์ วางแผนการลงทุน

22-Mar-17

 

Applied
  • ปวช. ปวส.ต้องผ่านงานมาขั้นต่ำ 2 ปี
  • ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
  • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ จะพิจารณาพิเศษ

14-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.