• ปวช-ถึงปริญญาตรี
  • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคลของบริษัท
  • งานด้านสรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.