• วำงแผนฝึกอบรมพนักงำนประจำปีตำม Competency
  • ติดต่อประสำนงำนและจัดหำวิทยำกร/สถำบันอบรม
  • บริหารจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.