Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 of 14 jobs
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo

  Health Business Staff (Admin Skill)

  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
  Huaykwang
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การประสานงาน
  Muang Thai Insurance Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • สาขาพยาบาลศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
  • พิจารณาสินไหมทดแทน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกัน
  • มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพการพยาบาล