• experience in Facade, curtain wall engineering
 • experience in Project Management
 • civil engineer, architectural

2 hours ago

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • บัตรประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ปรับขึ้นเงินเดือนทุกปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Civil,Engineer and piling and foundation
 • Bored Piles , concrete ,engineering licence
 • Bored Piles are circular piles made of concrete

9 hours ago

 

Applied
 • 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่วยกับงาน
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

11 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างคงเหลือประจำเดือน

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ก่อสร้างอาคารสูง

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • เพศชาย อายุ 28-38 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้รับเหมาหลัก

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Roofing, waterproofing,Asia Pacific, home office
 • Fluent written and spoken English is a MUST
 • Thai national, engineer with CAD experience

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Railway
 • Rolling Stock
 • Signaling

20 hours ago

 

Applied
 • Electrical Power Design Engineer
 • Electrical Power
 • Electrical construction

20 hours ago

THB25k - 55k /month

Applied
 • Auto cad เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์
 • ปวส. - ปริญญาตรี เพศ ชาย
 • สามารถออก site งานต่างจังหวัดได้

20 hours ago

 

Applied
 • CONTRACTOR
 • ดูแลควบคุมงานและประมาณราคา
 • งานก่อสร้าง

20 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Civil Engineer, Architecture
 • experience as QS, Quantity surveyor, estimator
 • Auto CAD, Project Planner, Project Budget skills

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master ‘s degree in civil engineering
 • Experiences: Structural design with related
 • Good command in English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • High Building Experience
 • Construction and Building
 • 5 years’ experience in construction

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Civil Engineer
 • มีทักษะในการออกแบบและควบคุมงาน
 • ชาย อายุ 22 – 35 ปี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธ
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 10 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง โครงสร้าง-สถาปัตยกรรม
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-20 ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 4 ปี

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โยธา ก่อสร้าง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

29-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

29-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

29-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุประมาณ 28-35 ปี
 • ดูแลงานติดตั้งกระจก ฉากกั้นอาบน้ำ

29-May-17

 

Applied
 • Rail Industry
 • Experience in field
 • Good command of English

29-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรอย่างน้อย 3 ปี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

29-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานโครงสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

29-May-17

 

Applied
 • ปฎิบัติงานด้านสำรวจในโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจอย่างน้อย 2 ปี

29-May-17

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Multi National Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

26-May-17

 

Applied
 • Multi National Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Construction Material/Waterproofing/Flooring
 • Sealant/Skimcoat
 • Strong strategic thinking and managerial skill

26-May-17

 

Applied
 • Leading building materials manufacturer
 • Dynamic working environment
 • Dynamic team

26-May-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • . Become CEL Family Member and Stockholder.
 • . Working in "Together, Go Faster" Environment
 • . Work Place @ Bangna, Bangyai, Chonburi, Burirum

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Structural Experienced
 • Oil and Experience
 • Fluent in English

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปึขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปีขึ้นไป

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานก่อสร้าง,อสังหา 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการ์ตรงตำแหน่งงานระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

26-May-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการประมูลงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

26-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ศึกษาขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา

26-May-17

 

Applied
 • ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • ติดตามข่าวโครงการประกวดราคา
 • คัดเลือกโครงการที่น่าสนใจ
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประมูลและติดตาม

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.