• Planning
 • Engineer
 • Project coordination

20-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานเกี่ยวกับออกแบบอาคารสาธารณะ
 • บริหารทีมงานได้

20-Jul-17

THB30k - 55k /month

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

18-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

18-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

18-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Civil Engineering
 • มีทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรและการก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

17-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 30-40 ขึ้นไป
 • ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาพิเศษ

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.