• experience in the construction in Petrochemical
 • High vocational in mechanical or civil engineering
 • Able to communicate in English.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านงานควบคุมต้นทุน
 • มีทักษะการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MSProject, AutoCAD, Excel ได้
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

19-Jul-17

 

Applied
 • รับสภาพความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3-5
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ก่อสร้างหรือที่เก

19-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • ประจำ site งาน โครงการ สิปัญ วิลล์ อำเภอปลวกแดง
 • มีประสบการณ์ทำงาน

19-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • ประจำ site งาน โครงการ สิปัญ วิลล์ อำเภอปลวกแดง

19-Jul-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารโรงงาน
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • เขียน auto cad ได้

17-Jul-17

 

Applied
 • Granduated in Bachelor degree in engineering field
 • Male or Female,Thai Nationality
 • Good command in of English (Spoken and Written)

14-Jul-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 3-5 ปี

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.