• Overseeing the production process and drawing up
 • Leading and coordinating execution of work
 • Researching and performing analytics

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง,ประมาณราคางานก่อสร้าง
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • บำรุงรักษาและตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • จัดทำแผนแก้ไขป้องกันและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

23-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้และความชำนาญในการใช้กล้องระดับ,กล้องไลน์
 • สามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Autocad,MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

11-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในการโปรแกรมพื้นฐาน AutoCAD, MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถทำงานอยู่ประจำไซด์งานต่างจังหวัดได้

11-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.