• 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

13 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 2 ปี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช อายุ 20 ขึ้นไป
 • ปวช - ป ตรี สาขา ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา
 • เขียนแบบงานโดยใช้ โปรแกรม AutoCad

13 hours ago

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

13 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age not over 35 years
 • Bachelor’s or Master degree in Mechanical
 • Current engineer license

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรรมโยธา ขึ้นไป
 • กรณีเคยผ่านงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง

13 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานก่อสร้าง 2-3 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงาน Office Engineer ทั้งหมดของภาคสนาม
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมดี และมีภาวะผู้นำ
 • เคลียร์แบบ Shop Drawing, Payment และอื่นๆ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรโยธา
 • วางแผนควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้าของสระว่ายน้ำ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วิศวกรออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • วิศวกรออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย3 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only, Male, Age 30 years old up.
 • Holding a driving license.
 • Should have at least a basic command of English.

19-Jan-17

 

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high building

19-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS. Excel. Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Identify new product / system / service
 • Develop the business plan and apply business
 • Sales / Project Sales to understand routes

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged over 40 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high rise building

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เพศชาย
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
 • สามารถทำงาน 6 วันได้ และปฎิบัติงานประจำโครงการบ้าน

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ Progress Claim
 • ตรวจสอบปริมาณงานและราคา
 • จัดทำงาน เพิ่ม - ลด

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำและบริหารจัดการเอกสารสัญญา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Real Estate Strategy and new business development
 • Strong analytical skill
 • Real Estate Background

18-Jan-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาก่อสร้าง/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์โยธา,
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม เเผนงาน

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ระดับการศึกษา : ปวส.

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเดินทางออกตาม Site งานต่างๆภายใน กทม.
 • บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ

18-Jan-17

 

Applied
 • เขียนแบบบ้าน แบบโครงสร้าง+สถาป้ตย์, Shop Dwg
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
 • ใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร หรือ กำลังดำเนินการสอบ

18-Jan-17

 

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 29
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

18-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ระดับการศึกษา ปวส.สาขาโยธา
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

18-Jan-17

 

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree
 • 15-20 years of experience in either drafting
 • Auto Cad, Microsoft Office Sketch Up an advantage

18-Jan-17

 

Applied
 • Masters' Degree 3.25 GPA
 • 0-3 years of experience
 • Some experience in the design of either RC

18-Jan-17

 

Applied
 • Thai National. Aged over 40 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering.
 • At least 15 years’ experience as a Project Manager

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
 • วิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร กว

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานสายงานก่อสร้าง

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขางานก่อสร้าง, โยธา หรืออื่นๆ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17-Jan-17

 

Applied
 • สำรวจหน้างาน
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขา ช่างสำรวจ , ก่อสร้าง
 • เพศชาย / หญิง

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านเทคนิคปฐพี ก่อสร้างทาง ถนน สะพาน
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี
 • สาขาก่อสร้าง/โยธา

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีความรู้ทักษะการคำนวณตัวเลขเป็นอย่างดี
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • ให้คำแนะนำในการทำงานด้านงานคอนกรีตให้กลับลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวะกรรมศาสตร์ สาขาโยธาขึ้นไป

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแผนการตรวจสอบ ทดสอบวัตถุดิบและคอนกรีต
 • กำหนดแผนการวิจัย การทดสอบ การสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • วิเคราะห์ผลทดสอบและรายงานผลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีอายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี วศบ. โยธา สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี

17-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลงานระบบเครื่องกล
 • สามารถดูแบบเป็น แก้ไขแบบหน้างานได้
 • สามารถเขียน Auto Cad 3D หรือ Auto desk

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • BA in Civil Engineer
 • Sales Engineer (construction business)
 • Well understand construction market trend

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to work in one of the largest Japanese
 • Able to work a building near BTS Asok station
 • Opportunity to work for Japanese company

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.