• Bachelor degree in Civil/structure or related
 • 3-5 years experience
 • Knowledge of method,Auto CAD, Revit. formwork

19 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคางานสร้างเครื่องจักร
 • ควบคุมดูแลด้านประมาณราคาเพื่อประมูลงาน
 • ประสานงานขอราคาและเปรียบเทียบรายละเอียดวัสดุ

29-May-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลด้านประมาณราคาเพื่อประมูลงาน
 • รับผิดชอบการถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ ตามเอกสาร
 • ประสานงานขอราคาและเปรียบเทียบรายละเอียดวัสดุ

29-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 25 ปี
 • ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา สถาปัตยกรรม
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 25 ปี
 • ปวส. สาขาช่างสำรวจ, ช่างก่อสร้าง
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ

25-May-17

 

Applied
 • ออกแบบ,เขียนแบบ,ตรวจสอบงาน,คุมงานติดตั้งเครื่อง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี.ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย /อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.