• ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง
  • ควบคุมงานก่สอร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง,Shop Draw
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office, Ms Project, Auto cad ไ

23-May-17

Salary negotiable

Applied
  • ประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
  • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างให้เป็นไปตามแผน
  • ประสานงานระหว่างงานก่อสร้างกับฝ่ายบริการหลังการขาย

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.