• สามารถเขียน Auto CAD
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรทุกสาขา

21-Jul-17

 

Applied
 • อ่านแบบและเขียนแบบ
 • มีความรู้ด้าน Machine Design, Jig & Fixture
 • ปวส. / ปริญญาตรี ด้านวิศวกรออกแบบ, พนักงานเขียนแบบ

20-Jul-17

 

Applied
 • ประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างให้เป็นไปตามแผน
 • ประสานงานระหว่างงานก่อสร้างกับฝ่ายบริการหลังการขาย

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่สอร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง,Shop Draw
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office, Ms Project, Auto cad ไ

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.