• Permanent Staff
 • Salary : N/A
 • Minimum Education : Bachelor Degree

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • อายุ 23 – 25 ปี ประสบการณ์ 0 – 3 ปี

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานดีเยี่ยม
 • บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ

20-Jul-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.