• มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
  • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
  • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
  • วางแผนยุทธศาสตร์สถาบันฝึกอบรม
  • งานพัฒนาหลักสูตร
  • บริหารโครงการ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • งานเอกสารทะเบียนราชการ
  • งานประสานงาน
  • วิเคราะห์ข้อมูล

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.