• secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

18-Jul-17

 

Applied
  • มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
  • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
  • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.