• secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

25-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
  • มีความรู้ด้านกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.